Regulamin

Regulamin sprzedaży i korzystania ze sklepu internetowego
Drawieńskiego Parku Narodowego

(Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr DPN-010-43/2023 Dyrektora DPN z dnia 16.05.2023r.)

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Głównym Celem sklepu internetowego DPN jest przedstawienie oraz dostarczanie wydawnictw, publikacji oraz gadżetów DPN wszystkim zainteresowanym.
 2. Sprzedającym jest Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno NIP 594 160 0692
 1. ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową Drawieńskiego Parku Narodowego www.sklep.dpn.pl
 2. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu towarów znajdujących się w asortymencie sklepu DPN. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest automatyczną wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany przez użytkownika.
 3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest ceną brutto obowiązującą w chwili składania zamówienia.
 5. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym brakiem możliwości realizacji części lub całości zamówienia.
 6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 7. Park nie prowadzi sprzedaży zagranicznej.
 1. FORMY I KOSZTY DOSTAWY
 1. Koszt dostawy uzależniony jest od łącznej wagi przesyłki i dołączany jest do wartości zamówienia.
 2. Dostawy realizowane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej. Za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki Drawieński Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (Faktura VAT).
 4. Wysyłka zamówionych pozycji następuje w ciągu trzech dni roboczych po wpłynięciu na konto DPN 29113011760022212236200008 opłaty wraz z kosztem przesyłki. W tytule przelewu należy koniecznie podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego.
 5. Zamówienie zostanie anulowane jeśli w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia opłata nie zostanie uiszczona.
 1. ZWROTY
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 287 ze zmianami) klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny     i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2        i art. 35 wskazanej ustawy.
 2. Do  odesłanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z adnotacją „ZWROT”. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wartości produktów w ciągu 5 dni przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zwracany towar klient odsyła na własny koszt.
 1. REKLAMACJE
 1. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym DPN objęte są gwarancją. W przypadku gdy po otrzymaniu przesyłki Kupujący wykryje jakiekolwiek wady fabryczne lub stwierdzi niezgodność otrzymanego produktu z towarem zawartym w zamówieniu, może zareklamować zakupiony towar i odesłać go w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 2. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu. Do reklamowanego towaru należy dołączyć również pismo określające powód reklamacji lub skorzystać z formularza zwrotów zamieszczonego na stronie sklepu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Ceny towarów znajdujące się w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.
 2. DPN nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę).
 3. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i dostarczona Kupującemu wraz z zamówionym towarem.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
  Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019r. poz. 1781) oraz art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że administratorem danych osobowych jest Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, niepodlegania profilowaniu i przeniesienia danych w oparciu o art.15-22 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO.